AYDIN DOĞA DOSTLARI
Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü

Haftanın Etkinliği

Tüzüğümüz

 • AYDIN DOĞA DOSTLARI DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

  KULÜBÜN ADI VE MERKEZİ: 
  Madde 1: 
  DERNEĞİN ADI                   : Aydın Doğa Dostları Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü’dür 
  DERNEĞİN RENĞİ             : Turkuaz – Yeşil – Beyaz – Siyah 
  DERNEĞİN AMBLEMİ       : Dağa Tırmanan, elinde 2 batonu olan ve arka fonda ağaç bulunan yuvarlak zemin üzerinde etrafında “AYDIN DOĞA DOSTLARI DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ” yazılı amblemdir.

  Kulübün amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, atılamaz, amaç dışı kullanılamaz. 
  Kulübün Merkezi AYDIN ' dadır. Şubesi yoktur. Kısa adı “AYDOSK” dur. 

  DERNEĞİN AMACI: 
  Madde 2: 
  Dağcılık ve doğa sporlarını tanıtıp geliştirmek, bireyleri bu spor dalları içinde eğitip daha sağlıklı bir beden ve ruh yapısına sahip olmalarını sağlamak, çevrenin korunmasına katkı sağlamak, çevre bilincini oluşturacak faaliyetlerde bulunmak, üyeler arasında sevgi, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmektir. Çalışmaları kollar halinde organize etmek. 
              Kulüp siyasetle uğraşmaz.

  DERNEĞİN FAALİYETLERİ: 
  Madde 3: 
  Dağcılık, Doğa Yürüyüşü, Spor Tırmanış, Orientering, Kayak, Dağ Kayağı, Havacılık, Yamaç Paraşütü, Bisiklet, Mağaracılık, Dağ Maratonu, Kanyoning, Rafting, Kampçılık, Arama ve Kurtarma Ekipleri oluşturmak ve diğer doğa sporları branşlarında Temel Eğitim ve İhtisas Kursları açmak, kuruluş amaçlarına uygun olarak bu spor dallarında etkinlikleri organize ederek haftalık, aylık ve yıllık programlar düzenlemek. 
  Kulübün amacına uygun olarak üyeler arasındaki bağları ve birlikteliği pekiştirmek amacı ile sosyal etkinliklerde bulunmak, Kültür ve  Eğitim gezileri, sergiler, yemekli-yemeksiz toplantılar, seminerler, paneller, dinletiler, slayt ve film gösterileri hazırlamak ve düzenlemek. 
  Yabancı kulüp ve sporcular ile işbirliğine girilerek, Türk dağ ve doğa turizminin gelişmesine yönelik dağcılık etkinlikleri ve doğa sporlarını organize etmek ve ülkemizi tanıtmak amacı ile dağ ve doğa sporları kapsamında  rehberlik hizmetleri vermek. Faaliyet alanlarına uygun olarak düzenlenecek etkinliklerde kullanılacak ekipman, malzeme, demirbaşlarının temini ve üyelerinin kullanımına sunulması.
  Dağcılık ve doğa sporları ile ilgili belge, harita, dergi, kitap, slayt ve diğer dokümanların arşivini oluşturmak, çoğaltmak, ücretli ve ücretsiz olarak dağıtmak. 
  Bu spor dallarını tanıtabilmek amacı ile dergi, bülten, gazete, broşür gibi eğitici yayınlar çıkarmak, internet sitesi oluşturmak, Çevre ve çevre bilincinin yerleşmesi amacı doğrultusunda basınımıza ve toplumun tüm kesimlerine yol gösterici çalışmalarda bulunmak. 
  Aynı alanda faaliyet gösteren kulüp veya Kulüplerle ortak çalışmalar yapmak. Kulübün düzenleyeceği etkinliklere üyelerle birlikte, üyelerin misafirleri de katılabilir.

  ÇALIŞMA BİÇİMLERİ : 
  Madde 4: 
  Kulübümüz, spor kulüpleri için 5253 sayılı Dernekler Yasasının 14. maddesindeki hükümler çerçevesinde faaliyet gösterir. 
  Kulüp, ikametgahı ile amaç, hizmet ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, kaldırabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir. 
  Amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü kurs, toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, festival, fuar ve diğer gösteriler düzenleyebilir. 
  Gelir temin etmek amacıyla iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir. Kurulu olanlarına ortak olabilir veya satın alabilir. 
  Yardım toplama kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir. Kulüp faaliyetlerini devam edebilmesi veya etkinlik düzenleyebilmesi için ayni ve nakdi yardım içeren sponsorluk hizmeti alabilir.
  Kulübün amaçlarına hizmet edecek ilmî, hayrî ve ticari müesseseler, vakıflar kurar, ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapar. 
  Çalışmalarındaki ortak konular nedeniyle kulüp, Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Uluslararası Dağcılık Birliği (U.I.A.A), Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu (IFSC), Türkiye Orientering Federasyonu ve diğer ilgili Federasyonlar ile  ilişkiler kurar, çeşitli görevler edinir ve amacına uygun çalışmalarda bulunur. 
  Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan ve sair her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur, arama ve kurtarma faaliyetlerine katılır. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar.

  KURUCULAR: 
  Madde 5:

  tuzuk kurucular

   

  DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI: 
  Madde 6: 
  Üyelik türleri; Asil Üyelik ve Onur Üyeliğidir. 
  Asil üye, medeni hakları kullanma hakkına sahip, Dernekler Yasasına Göre kısıtlamaya tabi olmayan, l8 yaşını bitirmiş ve kulüp tüzüğünü benimsemiş kişilerdir. Onur üyeleri, genel kurul kararı ile seçilirler. Onur üyesi, asil üyelik koşullarını taşıyan ve Yönetim Kurulunca Önerilmekle genel kurul tarafından üye olmasında derneğe maddi ve manevi destek verecek kişilerden seçilir. Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler kulüplere üye olabilirler.

  ÜYE OLMA: 
  Madde 7: 
  Asil üyelik koşullarını taşıyan ve kulübün amaçları doğrultusunda çalışacak kişiler asil üye olabilir. En az iki asil üyenin önermesi ve Yönetim Kurulu kararı ile üye olunur. Onur üyeleri, genel kurul kararı ile seçilirler. Üyelere, kulüpte üstlendiği göreve göre üyelik kartı verilir. 
  Yabancıların üye olabilmeleri için ayrıca ikamet hakkı sahibi olduğunu belgelemesi zorunludur. Onur üyeliği için bu koşul aranmaz. 
  Kulüp Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde karara bağlar. 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlar Yönetim Kurulunca asil üyeliğe kabul edilir.

   

  ÜYELİKTEN ÇIKMA: 
  Madde 8: 
  Üyelikten çıkma, Yönetim Kuruluna verilecek bir yazılı çıkma beyanı ile gerçekleşir. Çıkan üyenin, birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve kulüp mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur. Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle onur üyeliğine seçilenler bu görevlerinin sona ermesi ile birlikte onur üyelikleri de kendiliğinden son bulur. Vefat ile üyelik sona erer ve üyelikten doğan haklar mirasçılara geçmez.

  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA: 
  Madde 9: 
  Üyelikten çıkarılma aşağıdaki hallerde ve Yönetim Kurulu kararı ile olur;

  a) Tüzüğe aykırı hareket ettiği veya kulüp aleyhine çalışma yaptığı saptananlar, 
  b) En az altı aylık  aidatını ödemeyenler, 
  c) Dernekler Yasası ve diğer mevzuata göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler, 
  d) Üyelik formunda doğru beyanda bulunmayanlar, 
  e) Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevleri yerine getirmeyenler 
  f) Üyenin vefatı, 
  Hiç kimse kulüpte üye olmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak belirtmek kaydıyla, kulüpten çıkma hakkına sahiptir. 
  Üyenin genel kurulda itiraz hakkı vardır. 
  Kulüpten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve kulüp malvarlığında hak iddia edemez. 
  C fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlar, üyelikten çıkarılma nedeninin ortadan kalktığını belgeler ve yazı ile istekler ise yeniden üyeliğe alınabilirler. 
  A ve D bendine göre çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar. 
  B bendine göre çıkarılanlar birikmiş borçlarını ve çıkarıldıktan sonra geçen süredeki aidat borçlarını öderler ise yeniden üyeliğe alınabilirler.

  ÜYELERİN HAKLARI: 
  Madde 10: 
  Hiç kimse derneğe üye olmaya ve kulüpte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir. Kulüp üyeleri arasında dil, din, mezhep, aile, zümre, sınıf, cinsiyet ayrımı yapılamaz. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. 
  KULÜP ORGANLARI: 
  Madde 11: 
  Kulübün organları şunlardır.

  1) Genel Kurul ( GK ) 
  2) Yönetim Kurulu ( YK ) 
  3) Denetleme Kurulu  ( DK )

  Ayrıca Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca gerekli görülen birimler kurulur. Bu birimlerin çalışma esasları bir iç yönetmelik veya yönerge ile belirlenir. 
  GENEL KURULU: 
  Madde 12: 
  Üye aidatını genel kurul toplantısına bir hafta kalıncaya kadar ödeyen üyeler genel kurul toplantısına katılırlar. Genel kurul toplantısı olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde yapılır: 
  a) Olağan genel kurul üç yılda bir MAYIS ayı içerisinde toplanır. 
  b) Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın gerekli gördüğü hallerde yahut Kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağrılır. Denetleme Kurulu'nun talebi veya kulüp üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı istediğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi, Kulüp üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurul'u toplantıya çağırmakla görevlendirilir. 
  ÇAĞRI USULÜ: 
  Madde 13: 
  Yönetim Kurulu genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da kulübe ait internet sayfasında yayınlayarak veya elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu toplantı çoğunluk sağlanmaması sebebiyle yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bir haftadan az zaman olamaz. 
  Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi en az 15 gün önce üyelere duyurulur. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. 
  İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan başka geri bırakılamaz 
  TOPLANTI YERİ: 
  Madde 14: 
  Genel Kurulu, kulüp merkezinin bulunduğu ilden başka yerde toplanamaz.

  TOPLANTI YETER SAYISI: 
  Madde 15: 
  Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, üyelerin tüzük değişikliği ve kulübün feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  
  TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ: 
  Madde 16: 
  Kulüp genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, yer ve saatte yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca hazırlanan listedeki isimleri karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 15.Maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı kulüp başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir divan başkanı ve iki katip üye seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler, başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.  
  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR: 
  Madde 17: 
  Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerden en az onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınması istenen konuların gündeme alınması zorunludur.  
  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : 
  Madde 18: 
  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;

  a) Kulüp organlarının seçimi, denetlenmesi ve görevden alınması, 
  b) Tüzük değişikliği, 
  c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının, bilançonun, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü, 
  d) Yönetim kurulunun hazırladığı bütçenin, bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü, 
  e) Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
  f) Federasyon ve konfederasyona katılması ve ayrılması, Federasyon üyesi olunması halinde, federasyon tüzüğünde öngörülen nitelikte ve sayıda delegeleri seçmek konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
  g) Yurtdışındaki kulüp ve kuruluşlara üye ve gözlemci olunması ve ayrılması ve bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
  h) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevlerin yerine getirilmesi, 
  i) Kulübün feshine ve tasfiyesine karar verilmesi, 
  j) Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararın verilmesi, 
  k) Mevzuatla ve Kulüp Tüzüğünde Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. 
  l) Kulübün amaçları doğrultusunda kurulacak vakıf, yardımlaşma sandığı, emekli sandığı, federasyon gibi kuruluşların kurulması, ortak olunması konusunda karar alınması ve bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
  m) Kulüp adına iktisadi işletme ve ticari şirket kurmak, iktisadi işletme ve şirketi temsil etmek veya mevcut ticari işletmeyi, ticari şirketi tüm malvarlığı ile satın almak, kulüp adına işletilecek olan iktisadi işletme ile şirket adına amacına ulaştırılması açısından her türlü borçlandırıcı ve kazandırıcı işlemler yapmak, kulüp adına işletilen ticari işletme veya şirketin idare işleri için sorumlu müdür atamak, kulüp adına ve dağ evi ve spor tesisleri kurmak ve işletmek, sponsor bulmak ve sponsorluk sözleşmesi imzalamak konularında Yönetim Kurulu'na yetki vermek, 
  n) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 
  o) Yönetim kurulunun önerisiyle onursal genel başkan seçilmesine karar vermek. 
  ö) Kulübün en yetkili organı olarak kulübün diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması, 
  YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ : 
  Madde 19: 
  Yönetim Kurulu 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca 3 yıl için seçilir.  
  Seçilen Yönetim Kurulu kendi içerisinden 1 (bir) Başkan, 1 (Bir) Genel Sekreter, 1 (Bir) Muhasip Üye seçer. 
  İlk yönetim kurulu genel kurulu takip eden 7 (yedi) gün içerisinde görev taksimi yapmak için toplanır. Oluşturulan Yönetim Kurulu, ayda bir olağan ve Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurulca verilen görevleri yapar ve bu çerçevede yetkileri kullanır.  
  Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.  
  a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. 
  b) Temsil görevi, yönetim kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. 
  c) Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. 
  d) Türk vatandaşı olmayanların kulüp üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde en büyük mülki amirliğine bildirmek. 
  e) Kulüp tüzüğünün ve mevzuatının kendisine vermiş olduğu diğer işleri ve yetkileri kullanmak. 
  f) İç işleyiş yönetmeliklerini hazırlamak ve yürütmek. 
  g) Gerekli gördüğünde alt birimler ve kurullar oluşturmak ve bu kurulların çalışma koşullarını düzenlemek ve yerine getirmek. 
  h) Kulübün işlerini yürütecek personeli işe almak ve işine son vermek. 
  i) Yönetim Kurulu, özellik arz eden bazı işlerin görülmesi için üyelerden bir veya bir kaçına yahut teşkil edeceği bir komisyona harcama yetkisi verebilir. Bu hallerde, belgelere müstenit yapılan masraflar, Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır. 
  j) Genel kurulun verdiği yetki ile; kira sözleşmesi yapmak, kulüp adına iktisadi işletme ve ticari şirket kurmak iktisadi işletme ve şirketi temsil etmek veya mevcut ticari işletmeyi, ticari şirketi tüm malvarlığı ile satın almak, kulüp adına işletilecek olan iktisadi işletme ile şirket adına amacına ulaştırılması açısından her türlü borçlandırıcı ve kazandırıcı işlemler yapmak, kulüp adına işletilen ticari işletme veya şirketin idare işleri için sorumlu müdür atamak, kulüp adına dağ evi ve spor tesisleri kurmak ve işletmek, 
  YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI: 
  Madde 20: 
  Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılamaz ise kulüp üyelerinden birinin başvurması halinde sulh hukuk hakimi duruşma yaparak kulüp üyeleri arasından üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. 
  DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ: 
  Madde 21: 
  Denetleme Kurulu genel kurulca (3)  asil ve (3) yedek üye olarak seçilir.

  Denetim Kurulu: Kulübün, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. 
  Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her tür bilgi, belge ve kayıtların kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 
  İÇ DENETİM: 
  Madde 22: 
  Denetim kurulu, bu tüzük ve Dernekler Yasası doğrultusunda kulübün denetimini yapar. Bu konuda gerek görülür ise tüzük hükümlerine göre bir iç tüzük hazırlanır. 
  Kulüplerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. 
  Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  
  ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ : 
  Madde 25: 
  Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulu ile kulübün diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikamet adresleri kulüp merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

  DERNEĞİN GELİRLERİ : 
  Madde 31: 
  Kulüp gelirleri: 
  a) Üye aidatları, 
  b) Mal varlığından elde edilen gelirler, 
  c) Banka faizleri, devlet tahvili ve benzeri gelirler, 
  d) İşletme gelirleri, 
  e) Nakit ve ayni yardımlar ile bağışlar, 
  f) Kulüpçe yapılan yayınlardan, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma ve festivallerden; konferans, sempozyum, sergi, etiket ve gezilerden elde edilen gelirler, 
  g) Dinlenme yeri, kitaplık, okul, kurs, yurt, kamp ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler, 
  h) Yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar, 
  i) Devletin, İl Özel idarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından aktaracağı yardımlar, 
  j) Kulüp amacını gerçekleştirmek için tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmalardan elde edilecek gelirler. 
  k) Yurt içinden ve yurt dışından, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe haiz olmayan çeşitli özel ve/veya resmi kuruluşlar ile yapılacak sponsorluk anlaşmaları ve buna ilişkin faaliyetlerden elde edilecek gelirler, 
  i) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler, 
  m) Gerekli izinler alınmak suretiyle, yurt dışındaki kişi, kuruluş, kulüp ve vakıfların yapacağı bağış ve yardımlar. 
  ÜYELİK AİDATI : 
  Madde 32: 
  Giriş Üyelik aidatı  2012 yılı için 25.-TL.'dır. Normal Üyelik Aidatı 2012 Yılı için Aylık 10.-TL.’dir, Üyelik aidatı Günün şartlarına göre genel kurul tarafından değiştirilebilir. 
  DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER: 
  Madde 33: 
  Kulüp defterleri: 
  a. Karar Defteri 
  b. Üye Kayıt Defteri 
  c. İşletme Hesabı defteri, 
  d. Evrak Kayıt Defteri 
  e. Demirbaş Defteri 
  f. Alındı Belgesi Kayıt Defteri 
  Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdik ettirilmesi zorunludur. 
  GELİR VE GİDERLERDE USUL: 
  Madde 34: 
  Kulüp gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Kulüp gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde Banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama Süresi beş yıldır. 
  Kulüp gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile kulüp gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. 
  Kulüp gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. 
  Defterlerin Dernekler biriminden yada noterden onaylı olması zorunludur. Defterler mevzuata uygun şekilde tutulur. 
  KULÜP GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ 
  Madde 35 : 
  Üye sayısının 100 kişiden çok olması şartıyla kulüp hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir. 
  Kulüp yönetim, denetim ve disiplin kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez. 
  Kulüp hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim Kurulunca düzenlenecek Yolluk Yönetmeliğince uygulanır. 
  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ : 
  Madde 36: 
  Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı katılma hakkı olan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile kabul edilir. Tüzük değişikliğinin tescili ve ilanı Kulüp kuruluşundaki usule uygun yapılır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve kulübün fesh kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. 
  DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ; 
  Madde 37: 
  Genel kurul, her zaman kulübün feshine karar verebilir. 
  Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
  Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 
  Tasfiye İşlemleri 
  Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde kulüp adında “Tasfiye Halinde Aydın Doğa Dostları Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü” ibaresi kullanılır. 
  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce kulübün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında kulübün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Kulübün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse kulübün bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 
   Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 
  Kulübün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile kulüp merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
  Kulübün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 
  YABANCI KULÜP, KULÜP VE KURULUŞLAR İLE İLİŞKİ: 
  MADDE 38: 
  Kulüp, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik açabilir, yurt dışında kulüp veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş kulüp, dernek veya kuruluşlara katılabilir. ( Dernekler Kanunu Madde:5 ) 
  TAŞINMAZ MAL EDİNME: 
  Madde 39: 
  Kulüp ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka mala sahip olamazlar. Kulüpçe satın alınan veya bağış veya vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların kulüp adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içerisinde Mülki Amirliğe bildirilmesi zorunludur. 
  Bunlardan birinci fıkra esaslarına kulüp ihtiyacından fazla olduğu tespit edilenler, İç İşleri Bakanlığı'nca belli edilen süre içerisinde paraya çevrilir. 
  SANDIK KURMA 
  Madde 40: 
  Kulüp, sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. 
  KULÜBÜN BORÇLANMA USULLERİ 
  Madde 41: 
  Kulüp amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde  Genel Kurulda alınacak karar ile Yönetim Kurulu vasıtasıyla borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredi, mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak borçlanma, kulübün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve Kulübü ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 
  TÜZÜKTE HÜKÜM OLMAMASI: 
  Madde 42: 
  Tüzükte yazılı olmayan konularda sırası ile Türk Medeni Yasası, Dernekler Yasası, diğer Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler uygulanır. 
  İDARİ BİRİM; 
  Madde 43: 
  İdari birim, yönetim kurulunun uygulama kararları uyarınca, hizmet faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. İdari birimi sorumlusu Genel Sekreterdir.  Genel sekretere bağlı İdari birim personeli yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirilir. Bu görevler fahri olarak ta yapılabilir. Bunların üye olmaları şart değildir. İdari birim görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile camiada ve çevresinde sevilip sayılan kişiler olmasına ve bu görevler için ayıracak zamanlarının bulunmasına dikkat edilir. 
  KULÜPLERİN İDARİ BİRİMİNİN GÖREVLERİ 
  Madde 44: 
  Kulüpler idari birimlerinde kulüp hizmetlerinin gerektiği ve kulüp imkanlarının el verdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen idari görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanabilir.

  Kulüp saymanı 
  Kulüp doktoru-Sağlık personeli 
  Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri 
  Spor direktörü 
  Gençlik direktörü 
  Genel kaptanlar 
  Teknik yönetici ve öğreticiler 
  Kaptanlar 
  Kol başkanları,

   

  KULÜPLERİN İDARİ BİRİMİ GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
  Madde 45: 
  a) KULÜP SAYMANI: Kulüp hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur. 
  b) KULÜP DOKTORU-YARDIMCI SAĞLlK PERSONELİ: Kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacılarının sağlık muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur. 
  c) TESİS VE MALZEME YÖNETİCİLERİ VE GÖREVLERİ: Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur. 
  d) SPOR DİREKTÖRÜ: Spor kulübünün futbol hariç, faaliyet göstermeyi üslendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur. 
  e) GENÇLİK DİREKTÖRÜ: Gençlik kulübünün faaliyet göstermeği üslendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur. 
  f) GENEL KAPTANLAR: Kulübün profesyonel futbol hariç, faaliyetlerini üstlendiği spor dallarını veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik veya spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine Yönetim kurulu tarafından görevlendirilebilirler. Genel kaptanlar, genel kaptan oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünde eğitim çalışmaları ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan her kategoride sayıların artırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede gençlik veya spor direktörüne karşı sorumludurlar.
  g) KAPTANLAR: Kaptan oldukları spor dalı kategorisinin her birine eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede, faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.
  h) KOL BAŞKANLARI: Başkan oldukları gençlik faaliyeti dalında kategorisinin eğitim çalışmalarına, dayanışmalarına, şenliklere vb. gösterilere katılan ve katılacak olanların ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle 
  görevli olup, birinci derecede, faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludur. 
  i) TEKNİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETİCİLERİ : Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğitici hizmetlerine yerine getiren,sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün seviyede korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar, gençlik kulüplerinde genel sekretere, spor kulüplerinde ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kuruluşa karşı sorumludur.

   

  S.NO

  ADI SOYADI

  MESLEĞİ

  GÖREVİ

  İMZA

  01

  TEOMAN OĞUZLU

  MÜHENDİS

  KURUCU BAŞKAN

   

  02

  ÖZLEM TEKİN

  DİYETİSYEN

  KURUCU 2. BAŞKAN

   

  03

  HACI BEKİR TEMUR

  EMEKLİ

  KURUCU SAYMAN

   

  04

  SERDAR KÖSEOĞLU

  İŞÇİ

  KURUCU ÜYE

   

  05

  ALPER DERELİOĞLU

  AVUKAT

  KURUCU ÜYE

   

  06

  DİLEK ATMACA

  MÜHENDİS

  KURUCU ÜYE

   

  07

  SÜMEYRA MUŞTU KAYAK

  ÖĞRETMEN

  KURUCU ÜYE

   

  08

  HÜLYA CİHANGİR ÖZDEMİR

  FİZYOTERAPİST

  KURUCU ÜYE

   

  09

  MEHMET GÖRGEÇ

  EMEKLİ

  KURUCU ÜYE

   

  10

  HİKMET YILMAZ

  MÜHENDİS

  KURUCU ÜYE

   

   

  İş bu tüzük toplam 45 (Kırkbeş) maddeden oluşmuştur.

  Üyelik
  Kulübümüz 18 yaşını doldurmuş herkesin üye olmasına ( 15 yaşını dolduranlar velilerinin izni ile )açıktır. Üye olmak isteyenler aşağıdaki formları hazırlayarak başvurdukları takdirde başvuru talepleri alınır ve etkinliklerimizde buna göre işlem görürler . İlk Yönetim Kurulu toplantısında üyelik durumları hakkında karar verilerek kabul edilenlere Üye Kartı çıkartılır.

  Kulüp Üyeliğimiz gerekli evraklar aşağıda belirtilmistir.;

   

  Üye kayıt formu (İndirdiğiniz Dosyayı Bilgisayarda Doldurarak Tarafımıza E-Posta veya USB bellek ile iletiniz.)
  * Eğitim Muafiyet Formu ( Başvuru esnasında Tarafınıza verilerek doldurmanız istenecek.)
  * 1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  * 3 adet vesikalık fotoğraf
  * 25 TL Giriş Aidatı ve 10 TL Aylık Aidat alınır.

  İletişim
  ADRES : Adnan Menderes Bulvarı, Güzel Hisar Mahallesi, Çobanoğlu Pasajı No:5 - Efeler / AYDIN
  TELEFON :
  Başkan - Teoman OĞUZLU : 0 - 532 - 371 00 13
  Sayman - Bakir TEMUR : 0 - 535 - 701 01 38
  Üye - Serdar KÖSEOĞLU : 0 - 507 - 240 89 34

 •  

Yürüyüşlerimiz


Facebook Sayfamız
webtasarım : cagrikesen - 2016